Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Máy chủ 3 - Sao
40,000
Máy chủ 4 - Sao
45,000
Máy chủ 4 - Sao
45,000
Máy chủ 3 - Sao
65,000