Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Máy chủ 3 - Sao
60,000
Máy chủ 3 - Sao
150,000
Máy chủ 3 - Sao
40,000
Máy chủ 5 - Sao
144,000
Máy chủ 5 - Sao
180,000
Máy chủ 5 - Sao
108,000
Máy chủ 5 - Sao
120,000
Máy chủ 5 - Sao
180,000
Máy chủ 5 - Sao
84,000
Máy chủ 5 - Sao
72,000
Máy chủ 5 - Sao
360,000
Máy chủ 5 - Sao
180,000
Máy chủ 5 - Sao
96,000
Máy chủ 5 - Sao
72,000
Máy chủ 5 - Sao
72,000
Máy chủ 5 - Sao
96,000
Máy chủ 6 - Sao
72,000
Máy chủ 5 - Sao
180,000
Máy chủ 2 - Sao
108,000
Máy chủ 2 - Sao
180,000