Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Bảng ngọc 4 - Rank K.Rank
Số Tướng : 11
Số Skin : 4
20,000
Bảng ngọc 20 - Rank K.Rank
Số Tướng : 109
Số Skin : 426
22,000,000
Bảng ngọc 7 - Rank K.Rank
Số Tướng : 40
Số Skin : 27
80,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 27
Số Skin : 15
50,000
Bảng ngọc 15 - Rank K.Rank
Số Tướng : 52
Số Skin : 41
200,000
Bảng ngọc 4 - Rank K.Cương
Số Tướng : 43
Số Skin : 22
160,000
Bảng ngọc 3 - Rank K.Cương
Số Tướng : 39
Số Skin : 32
150,000
Bảng ngọc 6 - Rank K.Cương
Số Tướng : 41
Số Skin : 29
150,000
Bảng ngọc 4 - Rank C.Thủ
Số Tướng : 37
Số Skin : 13
150,000
Bảng ngọc 2 - Rank K.Cương
Số Tướng : 27
Số Skin : 12
99,999
Bảng ngọc 3 - Rank K.Cương
Số Tướng : 48
Số Skin : 39
140,000
Bảng ngọc 4 - Rank K.Cương
Số Tướng : 42
Số Skin : 37
140,000
Bảng ngọc 5 - Rank B.Kim
Số Tướng : 40
Số Skin : 36
160,000
Bảng ngọc 4 - Rank K.Rank
Số Tướng : 29
Số Skin : 4
60,000
Bảng ngọc 5 - Rank K.Rank
Số Tướng : 45
Số Skin : 52
533,333
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 62
Số Skin : 62
500,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 51
Số Skin : 47
500,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 72
Số Skin : 73
500,000
Bảng ngọc 10 - Rank K.Rank
Số Tướng : 34
Số Skin : 45
200,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 37
Số Skin : 28
70,000