Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Bảng ngọc 20 - Rank K.Rank
Số Tướng : 109
Số Skin : 426
22,000,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 27
Số Skin : 15
50,000
Bảng ngọc 5 - Rank K.Rank
Số Tướng : 45
Số Skin : 52
533,333
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 62
Số Skin : 62
500,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 51
Số Skin : 47
500,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 72
Số Skin : 73
500,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 37
Số Skin : 28
70,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 72
Số Skin : 98
900,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 57
Số Skin : 51
600,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 31
Số Skin : 5
50,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 30
Số Skin : 10
50,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 32
Số Skin : 6
70,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 30
Số Skin : 19
50,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 38
Số Skin : 27
70,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 37
Số Skin : 11
50,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 53
Số Skin : 23
100,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 53
Số Skin : 33
100,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 49
Số Skin : 31
100,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 40
Số Skin : 27
70,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 29
Số Skin : 13
50,000