Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 6
150,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 6
700,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 1
700,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 1
299,999
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 4
419,999
Máy chủ 5 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 5
180,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
120,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
300,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 3
399,999
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 4
799,999
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 1
600,000
Máy chủ 9 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 9
170,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 6
350,000
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 7
399,999
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 4
500,000
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 7
500,000
Máy chủ 5 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 5
170,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
250,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 1
50,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 3
460,000