Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 4
660,000
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 4
150,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
1,200,000
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 4
96,000
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 4
108,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 6
180,000
Máy chủ 2 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 2
800,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 3
900,000
Máy chủ 5 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 5
84,000
Máy chủ 2 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 2
84,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 3
160,000
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 4
84,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 3
90,000
Máy chủ 2 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 2
160,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
180,000
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 4
90,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 6
84,000
Máy chủ 8 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 8
240,000
Máy chủ 2 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 2
84,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 3
84,000